Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Szanowna Pani/Panie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.z 2019, poz 125 z póź.zm.) dalej "ustawa wdrażająca dyrektywę 20126/680",

 

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze, Jelenia Góra ul Nowowiejska 43

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

Jelenia Góra ul Nowowiejska 43

e-mail:  iod.kmp@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl

3.Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze:

W KMP w Jeleniej Górze dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a tyakże wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wtrdażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego oerganu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl, 

-prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 22.03.2019
Data modyfikacji 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Małgorzata Gorzelak Zespół Komunikacji Społecznej KMP Jelenia Góra
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gorzelak
do góry